REGULAMIN PLATFORMY

Dentametr” CBM 16 sp. z o.o.

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem i Operatorem Platformy jest spółka CBM 16 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, adres: 36-002 Jasionka 954 E, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000809744, NIP: 5170402504, REGON: 384670823 o kapitale zakładowym 10.000 zł.

 2. W niniejszym Regulaminie zostały określone zasady korzystania z Platformy oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy.

 3. Użytkownicy Platformy zobowiązani są do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz poszanowania dobrego imienia i interesów prawnych Operatora oraz innych Użytkowników.

 4. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia Konta bądź czasowego zablokowania możliwości korzystania z treści i usług Użytkownikom naruszającym lub nierespektującym postanowień Regulaminu, a także naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Operatora lub innych Użytkowników. Ocena wystąpienia powyższych niepożądanych zachowań pozostaje w gestii Operatora.

 5. Platforma oraz Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców oraz firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  z wyłączeniem konsumentów.

§ 2

Terminy i definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Dane Osobowe - należy przez to rozumieć podane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika, w procesie rejestracji, informacje przetwarzane przez Platformę w celu określonym w Regulaminie; szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Prywatności dostępne są na stronie internetowej www.dentametr.pl.

 2. Dostawca – należy przez to rozumieć dystrybutora produktów farmaceutycznych dla gabinetów stomatologicznych, dostarczającego Towar bezpośrednio do Użytkowników.

 3. Dokument Gwarancyjny – należy przez to rozumieć dokument określający zasady korzystania z warunków gwarancji zakupionego Towaru.

 4. Faktura – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający wykonanie Umowy Sprzedaży, który zawiera szczegółowe informacje na temat zrealizowanego Zamówienia.

 5. Formularz Rejestracji – należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Platformie, umożliwiający utworzenie Konta, wymagający podania Danych Osobowych przez Użytkownika.

 6. Formularz Zamówienia - należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Platformie umożliwiający złożenie zindywidualizowanego Zamówienia, określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób płatności.

 7. Hasło – należy przez to rozumieć ciąg znaków składający się z co najmniej pięciu znaków w tym liczb i liter, indywidulanie stworzone przez Użytkownika, którego podanie wymagane jest w procesie rejestracji i umożliwia dalsze korzystanie z Platformy oraz dostęp do Konta.

 8. Konto – należy przez to rozumieć wymagający zarejestrowania na stronie Platformy i podania niezbędnych danych, zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiających Użytkownikowi m.in. korzystanie z Platformy i złożenie Zamówienia u Operatora.

 9. Koszyk – należy przez to rozumieć element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika Towary do zakupu, dający możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.

 10. Newsletter - należy przez to rozumieć usługę elektroniczną świadczoną przez Operatora, wysyłającą na adres e-mail Użytkownika informację o nowych ofertach i promocjach w Platformie.

 11. Przedsiębiorca należy przez to rozumieć Użytkownika będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającego z Platformy w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 12. Regulamin - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Platformy.

 13. Platforma – należy przez to rozumieć platformę internetową działającą pod adresem internetowym www.dentametr.pl prowadzoną przez Operatora.

 14. Towar - należy przez to rozumieć artykuły prezentowane przez Operatora w Platformie, w postaci produktów farmaceutycznych i medycznych dla gabinetów stomatologicznych, które można kupić za pośrednictwem Platformy.

 15. Umowa Sprzedaży - należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Towaru zawieraną między Użytkownikiem a Operatorem za pośrednictwem Platformy.

 16. Użytkownik - należy przez to rozumieć kupującego prowadzącego gabinet stomatologiczny w formie przewidzianej przez prawo, będący Przedsiębiorcą, korzystający z Platformy.

 17. Zamówienie - należy przez to rozumieć oświadczenie Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów z Operatorem.

2. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i zapoznania się z jego treścią.

§ 3

Rejestracja

 1. Użytkownik w celu skorzystania z Platformy zobligowany jest do dokonania rejestracji. Rejestracja umożliwia założenie Konta.

 2. Aby móc zarejestrować się Użytkownik musi:

 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

 2. posiadać adres e-mail;

 3. posiadać wpis do Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów lub być zatrudnionym w gabinecie stomatologicznym. Zarejestrowanie Użytkownika może nastąpić tylko drogą internetową.

 1. Użytkownik wypełnia Formularz Rejestracji umieszczony na stronie www.dentametr.pl poprzez podanie wymaganych w nim danych.

 2. W celu zarejestrowania Użytkownik podaje następujące dane:

 1. Nazwa firmy oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji,

 2. Posiadany numer do celów ewidencji podatkowej i statystycznej,

 3. Posiadany numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

 4. Posiadany numer wpisu do Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej,

 5. Adres do korespondencji,

 6. Adres poczty elektronicznej,

 7. Numer telefonu,

 8. Indywidualne Hasło wymagane do każdorazowego logowania się do Platformy.

 1. W przypadku Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, poza podaniem danych, w o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, podawane są imię i nazwisko osoby fizycznej dokonującej rejestracji.

 2. Powiadomienie o zatwierdzeniu konta Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną od Operatora po wypełnieniu Formularza Rejestracji.

 3. Operator zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, mające siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej za granicą Polski. Informację w zakresie dodatkowych dokumentów, które podmioty wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązane będą przesłać, zawarte będą w wiadomości e-mail przesłanej przez Platformę po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracji.

 4. Mail, o którym mowa w ust. 7 zawiera podsumowanie najważniejszych postanowień niniejszego Regulaminu. Podsumowanie nie ogranicza w żaden sposób zakresu niniejszego Regulaminu, otrzymanie wiadomości e-mail z podsumowaniem nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapoznania się z całym Regulaminem i wyrażeniem na niego zgody. Mail ten będzie zawierał również hasło jednorazowe do pierwszego logowania i link do strony logowania. Po odebraniu e-maila z hasłem należy kliknąć w podany link (adres strony internetowej) w celu pierwszego zalogowania się do Platformy. Po zalogowaniu do Platformy w dowolnym momencie Użytkownik będzie miał możliwość zmiany Hasła.

 5. W razie utraty Hasła Użytkownik może wystąpić do Operatora o ponownie przysłanie hasła jednorazowego. Umożliwia ono zalogowanie się do Platformy, a następnie wprowadzenie przez Użytkownika Hasła docelowego.

 6. Poprzez kliknięcie odpowiedniego pola, Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z Platformy. Rozpoczęcie i korzystanie z Platformy wymaga akceptacji Regulaminu.

 7. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu nie może korzystać z Platformy.

 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie wprowadzone dane w Formularzu Rejestracji oraz za błędne dane podane w Formularzu Zamówienia złożonym za pośrednictwem Platformy.

 9. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane Konta. Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

 10. Użytkownik akceptuje, iż Operator będzie posiadał wgląd do podawanych w Platformie przez Użytkownika danych i informacji.

 11. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagają dodatkowej weryfikacji, lub w przypadku powzięcia uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta lub Zamówień, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może:

 1. uzależnić korzystanie z Platformy od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności,

 2. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.

Kontakt i weryfikacja mogą nastąpić również poprzez nawiązanie przez Operatora kontaktu z Użytkownikiem poza Platformą, w tym telefonicznie lub pocztą.

 1. Użytkownik ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Platformie. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji, iż Użytkownik jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Operator może je zawiesić do czasu wyjaśnienia sprawy. Z uprawnienia tego Operator może skorzystać także w przypadku, gdy osoba trzecia podszywa się pod Użytkownika lub w inny sposób zakłóca działanie Platformy. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

§ 4

Platforma

 1. Operator stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkownika z Platformy, zapisywane są przez serwer Operatora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Platformy na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Platformy.

 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie Platformy dla urządzeń stacjonarnych:

 1. Komputer z dostępem do Internetu.

 2. Przeglądarka internetowa z graficznym interfejsem oraz włączoną obsługą Cookie.

 1. Platforma korzysta z geolokalizacji Użytkowników za pośrednictwem wtyczki GoogleMaps. Geolokalizacja ograniczona jest wyłącznie do oznaczenia miejscowości, z której Użytkownik korzysta z Platformy.

 2. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu
  w ramach korzystania z Platformy była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

 3. Operator oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Platformy, ze względu na publiczny charakter sieci Internet, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

 4. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Platformy, w szczególności inny wygląd Platformy (szata graficzna), niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Operatora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Operator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Platformy.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub łączu internetowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy.

§ 5

Zamówienia

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie na Towary, jeśli zalogował się do swojego Konta w Platformie, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

 2. Złożenie Zamówienia wymaga po wybraniu Towaru w Platformie, którego zakupem Użytkownik jest zainteresowany, postępowania zgodne z instrukcjami w Platformie.

 3. Operator nie gwarantuje stałej dostępności Towarów oferowanych w Platformie i nie ponosi z tytułu ich braku jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika.

 4. Operator nie ponosi wobec Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności mogące zaistnieć między wizualizacją promowanych Towarów w Platformie a Towarami rzeczywistymi, w szczególności ale nie wyłącznie w zakresie kolorystyki, wymiarów oraz stałości ceny Towarów.

 5. Ceny Towarów podane w Platformie są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

 6. Operator nie ponosi wobec Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy, w tym za obsługę Użytkownika w ramach zawieranych przez Użytkownika transakcji zakupu Towarów.

§ 6

Proces zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. Informacje o Towarach zamieszczone na łamach Platformy stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży należy zalogować się do swojego Konta w Platformie, a następnie dokonać wyboru Towaru oraz dodać produkty do Koszyka potwierdzając Zamówienie przyciskiem „zamawiam” lub wypełnić Formularz Zamówienia dostępny w Platformie.

 3. W trakcie składania Zamówienia, Użytkownik do momentu potwierdzenia woli zakupu przyciskiem “przejdź do realizacji zamówienia” ma możliwość modyfikacji danych dotyczących zamawianych Towarów.

 4. Po wypełnieniu przez Użytkownika wszystkich wymaganych pól zostanie  wyświetlone w podsumowaniu Zamówienia:

 1. przedmiot Zamówienia,

 2. cena jednostkowa i sumaryczna zamówionych Towarów wraz z kosztami dostawy,

 3. wybrana metoda płatności,

 4. wybrana metoda dostawy,

 5. czas dostarczenia.

 1. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik na swoją skrzynkę pocztową dostaje wiadomość e-mail, która zawiera ostateczne potwierdzenie zamówionych Towarów. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Operatora.

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz innych warunków  Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7

Dostawa

 1. Dostawa zamówionych Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika za pośrednictwem Dostawcy.

 3. Koszty dostawy są uzależnione od wagi zamówionych Towarów i są  widoczne w podsumowaniu Zamówienia oraz w Koszyku, a także w wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie Zamówienia.

 4. Termin dostawy wynosi 5 dni roboczych licząc od dnia dokonania płatności przez Użytkownika za zamówiony Towar. Za dzień płatności rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Operatora. Operator zastrzega, iż termin dostawy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Operatora i/lub Dostawcy. W takim przypadku Operator poinformuje Użytkownika o nowym terminie dostawy w drodze wiadomości e-mail na podany w Koncie adres poczty elektronicznej.

 5. W razie przesłania Towaru przez Dostawcę za pośrednictwem przewoźnika Użytkownik obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Użytkownik jest obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§ 8

Ceny i metody płatności

 1. Ceny są podawane w Platformie w walucie polskiej.

 2. Ceny prezentowane są w postaci cen brutto i zawierają należny podatek VAT.

 3. Użytkownik za zamówiony Towar dokonuje płatności na konto z góry, wybierając jeden spośród następujących rodzajów płatności: płatność elektroniczna w formie przelewu, płatność BLIK lub płatność kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

 4. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy24, jest możliwa wówczas, gdy bank, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), która jest właścicielem serwisu Przelewy24. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Użytkownika z tej formy płatności jest również posiadanie przez niego dostępu do usług bankowości elektronicznej, a w przypadku płatności BLIK warunkiem koniecznym jest również dostęp do aplikacji mobilnej, której wydawcą jest bank, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy.

 5. Płatność przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem serwisu Przelewy24, jest możliwa wówczas, gdy Użytkownik posiada kartę płatniczą, wydaną przez bank, który ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), która jest właścicielem serwisu Przelewy24.

 6. Operator dostarcza Użytkownikowi Fakturę za zakup Towarów po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Użytkownika w terminie 7 dni.

 7. Dostarczenie Faktury Użytkownikowi następuje w formie elektronicznej lub korespondencyjnie na adres wskazany przez Użytkownika.

§ 9

Gwarancja i reklamacja

 1. Towary prezentowane w Platformie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w Dokumencie Gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta i dołączonym do Towaru. Operator nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Zamówieniem, niekompletności Towaru lub innych zastrzeżeń związanych z realizacją dostawy, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 3. W przypadkach wskazanych w ust. 2, Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym Operatora za pośrednictwem wiadomości tekstowej wysłanej na adres e-mail biuro@dentametr.pl, wskazując okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe oraz ewentualną dokumentację fotograficzną. Operator przekazuje reklamację do Dostawcy celem jej rozpoznania.

 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje przez Dostawcę nie później niż w terminie 14dni od dnia jej przekazania przez Operatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę, Operator poinformuje Użytkownika w drodze wiadomości e-mail przesłany na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie.

 5. Odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi wobec Użytkownika zostaje wyłączona.

§ 10

Prawo odstąpienia

 1. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem wskazanych w niniejszym paragrafie poniżej.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z dniem dostarczenia Towaru Użytkownikowi.

 3. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od Umowy Sprzedaży, wysyłając Operatorowi za pośrednictwem wiadomości mailowej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu lub w inny sposób, z którego wyraźnie wynika wola odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 4. Użytkownik, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, powinien zwrócić Towary na adres Dostawcy, wysyłając lub dostarczając je w formie zabezpieczającej przed uszkodzeniem, na własny koszt.

 5. Po otrzymaniu Towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania, Operator zwróci Użytkownikowi cenę Towaru oraz koszt jego wysyłki do Użytkownika w taki sam sposób, w jaki kwoty te zostały uiszczone na rzecz Operatora, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

 6. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 11

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także z poszanowaniem praw Operatora i osób trzecich.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do nieumieszczania w Platformie treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Platformy i osób trzecich.

 3. Użytkownicy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia (lub zagrożeniu naruszenia) ich praw lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Platformy. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: biuro@dentametr.pl.

§ 12

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik korzysta z Platformy dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wobec czego odpowiedzialność Operatora za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Platformy, w szczególności brak jego funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.

 2. Operator nie gwarantuje, że Platforma będzie wolna od błędów, oraz że będzie działała bez zakłóceń. Gwarancje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynymi i wyłącznymi gwarancjami jakie otrzymają Użytkownicy w związku z udostępnianiem Platformy.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w dostępie do Usługi, powstałe nie z jego winy, w tym za przypadki naruszeń lub utraty danych w procesie przetwarzania danych, za wady systemu zabezpieczeń lub za niepożądane skutki działania wirusów lub innego typu złośliwego oprogramowania podczas korzystania z Platformy.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych i informacji.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Platformy.

 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz Hasła przez osoby trzecie, które mogą polegać na realizacji dyspozycji złożonych w Platformie lub poprzez Platformę przez osobę nieuprawnioną.

 7. Odpowiedzialność Operatora w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Operator ponosi ewentualną odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika.

§ 13

Newsletter

 1. Usługa subskrypcji newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Platformę na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

 2. Subskrypcję newslettera zamawia się poprzez odpowiedni formularz dostępny w Platformie, podając swój adres e-mail potwierdzając przyciskiem „zamawiam”.

 3. Z chwilą aktywowania przycisku „zamawiam”, pomiędzy Użytkownikiem a Platformą zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi newslettera na czas nieoznaczony.

 4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez wysłanie oświadczenia woli na adres wiedza@dentametr.pl_lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.

 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanymi środkami komunikacji elektronicznej jest dobrowolna i w każdej chwili Użytkownik może ją wycofać.

§ 14

Postępowanie reklamacyjne w zakresie funkcjonowania Platformy

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Platformy należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dentametr.pl.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w każdym przypadku model urządzenia, na którym wystąpił problem z funkcjonowaniem Platformy.

 1. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości. Operator poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 15

Przetwarzanie Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Prywatności dostępne są pod linkiem www.dentametr.pl

§ 16

Zmiana Regulaminu

1. Operator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje w komunikacie wyświetlanym w Platformie, na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres buro@dentametr.pl. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest tożsama usunięciem Konta z Platformy.

2. Jeżeli Użytkownik przed upływem terminu wskazanego powyżej nie złoży oświadczenia o odmowie akceptacji, uważa się, że zaakceptował zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń z chwilą upływu tego terminu.

3. Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

 2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password